1 §

Yhdistyksen nimi on Muotioikeuden yhdistys ry. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Fashion Law Association. Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • Edistää muotioikeus-nimisen (englanniksi nimellä fashion law tunnetun) oikeudenalan ja siihen liittyvän tutkimuksen kehitystä Suomessa ja Pohjoismaissa;
 • Myötävaikuttaa kyseiseen oikeudenalaan liittyvän tiedon ja tietämyksen leviämiseen;
 • Välittää jäsenilleen ja yhteistyötahoilleen tietoa muoti- ja designalaa koskevasta juridiikasta, sen soveltamiskäytännöstä ja hyödyntämisestä;
 • Myötävaikuttaa Suomen muoti- ja designteollisuuden kasvuun ja kansainvälistymiseen, ja;
 • Luoda muotioikeudesta kiinnostuneiden tahojen välille verkosto, jonka puitteissa muotioikeudesta kiinnostuneet tahot pääsevät edesauttamaan edellä mainittuja tarkoituksia.

Muotioikeuden yhdistys ry on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena ei ole taloudellisen edun tavoitteleminen.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

 • Pitää kokouksia ja järjestää luentotilaisuuksia, koulutuksia ja muita vastaavia tilaisuuksia;
 • Julkaisee uutiskirjeitä kirjallisesti tai sähköisesti;
 • Luo ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä vastaaviin yhdistyksiin; ja
 • Järjestää muuta edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista palvelevaa toimintaa.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen jäseniksi voidaan ottaa yksityisiä henkilöitä, oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseniksi. Yhdistyksellä on kaksi jäsenryhmää: henkilöjäsenet  sekä yritys- ja yhteisöjäsenet. Liittyessään yhdistykseen jäsenellä on velvollisuus ilmoittaa yhteystietonsa ja laissa mainitut tiedot merkittäväksi yhdistyksen jäsenluetteloon. Jäsenen tulee huolehtia, että jäsenluetteloon merkityt tiedot pysyvät ajan tasalla.

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka myös yhdistyksen kokouksessa, jolloin eroaminen merkitään kokouksen pöytäkirjaan.

3 §

Jäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun jäsenryhmästä riippuen. Jäsenmaksujen asettaminen, suuruus ja maksamisajankohta määrätään yhdistyksen kokouksessa.

Jäsenmaksut voivat olla eri jäsenryhmille erisuuruiset.

Mikäli jäsenmaksu on jätetty maksamatta kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, yhdistyksen hallituksella on oikeus todeta jäsen eronneeksi kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua jäsenmaksun laiminlyöntiä koskevan muistutuksen lähettämisestä.

Jäsenmaksua ei kerätä

 • uusilta jäseniltä liittymisvuoden osalta, jos liittyminen on tapahtunut kalenterivuoden kahden viimeisen kuukauden aikana, eikä
 • jäseniltä, jotka ovat eronneet tai joiden on todettu eronneen yhdistyksen jäsenyydestä

4 §

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin edellinen kokous on niin päättänyt, hallitus pitää kokousta tarpeellisena tai vähintään viisi yhdistyksen jäsentä tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoitetun asian vuoksi kirjallisesti pyytää hallitukselle lähetetyllä ilmoituksella.

Kokouskutsu on toimitettava jäsenille vähintään kahta viikkoa ennen kokousta lähetetyillä kirjeillä tai sähköpostin välityksellä yhdistyksen jäsenluetteloon merkityillä yhteystiedoilla. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

5 §

Kevätkokouksessa esitetään

 • hallituksen toimintakertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta; ja esitetään:
 • tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus; sekä päätetään:
 • tilinpäätöksen vahvistamisesta; ja
 • hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta.

Syyskokouksessa vahvistetaan:

 • seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio; sekä
 • seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus ja maksamisajankohta; sekä päätetään:
 • hallituksen jäsenten lukumäärästä; sekä valitaan:
 • hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet; ja
 • yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa, taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

Kummassakin kokouksessa otetaan lisäksi käsiteltäväksi ne asiat, jotka hallitus esittää tai joista yhdistyksen jäsen on vähintään kuukautta ennen kokousta tehnyt kirjallisen esityksen hallitukselle.

6 §

Kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Jäsen voi kuitenkin lisäksi valtuutuksen nojalla käyttää yhden muun jäsenen äänivaltaa.

Vaaleissa käytetään tarvittaessa suljettua lippuäänestystä.

Päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei laissa tai näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan, päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut kannattavansa, lukuun ottamatta vaaleja, jotka ratkaistaan arvalla.

7 §

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on yhdistyksen asioiden hoitaminen. Hallitus edistää yhdistyksen tavoitteita parhaaksi katsomallaan tavalla ja ideoi yhdistyksen tavoitteita palvelevaa toimintaa, kuten kokouksia, koulutustilaisuuksia ja julkaisuja.

8 §

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

9 §

Syyskokouksessa valitaan hallituksen toimintaa ja tilejä tarkastamaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa. Mikäli tilintarkastaja on KHT- tai HTM-yhteisö, ei varatilintarkastajaa kuitenkaan tarvita. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

10 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa muillekin toimihenkilöille oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimen.

11 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa tai sitä lakkautettaessa, on varat luovutettava viimeisen kokouksen määräämällä tavalla sääntöjen 1 §:ssä mainitun tarkoituksen tukemiseen.