Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

 

Yhdistyksen toiminnassa käsiteltävät tietoryhmät

Jäsentiedot, yhteistyö- ja sidoskumppanitiedot sekä yhdistyksen toimintaan ja lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi tarkoitetut tiedot

Rekisterinpitäjä

Muotioikeuden yhdistys ry (Rek.tunnus: 213.758)

Rekisterinpitäjän osoittama yhteyshenkilö

Maria Puronvarsi, puh: +358 40 669 0527, email: maria.puronvarsi@kaulopartners.fi

 

Henkilötietojen käsittelyperuste ja käyttötarkoitus

Jäsenten osalta henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen jäsenyyteen. Tietoja käsitellään yhdistyksen toiminnassa henkilöiden tunnistamiseen ja yksilöintiin, viestintään (ml. stipendi- ja muut palkintohakemukset ja -ehdotukset), tilaisuuksien järjestämiseen ja osallistumiseen, laskutukseen sekä lakisääteisten yhdistysvelvoitteiden, kuten kirjanpidon hoitamiseksi. Yhteistyö- ja sidoskumppaneiden osalta henkilötietojen käsittely perustuu yhteistyöhön. Tietoja käsitellään myös yhteistyössä tehtävien tilaisuuksien järjestämiseen sekä yhdistyksen hallinnon ja toiminnan hoitamiseen. Yhdistys käsittelee tältä osin yhteyshenkilöiden tietoja. Lisäksi yhdistys käsittelee hallituksen jäsenten tietoja.

Käsittelyperuste voi olla kunkin tietoryhmän osalta olla yksin tai yhdessä oikeutettu etu, lakiin perustuva velvoite (erit. Yhdistyslain (503/1989)) sopimus tai suostumus. Yhdistyksen oikeutetulla edulla tarkoitetaan yllä mainittuja käyttötarkoituksia.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilöiden nimiä ja yhteystietoja: nimi, työnantaja, ammatti tai titteli, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutus- ja jäsenyyden alkamista sekä päättymistä koskevat tiedot, osoitetiedot ja jäsennumero. Rekisteri sisältää lisäksi tietoja tapahtumista, joihin henkilö on ilmoittautunut ja osallistunut sekä henkilön itsensä toimesta tapahtunut kommunikaatio sekä muut hänen yhdistykselle mahdollisesti antamansa tiedot. Hallituksen jäsenten osalta rekisteri voi sisältää lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi annettuja yksilöintitietoja, jotka on vaadittu annettavaksi viranomaisen tai pankin toimesta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenen Yhdistyksen verkkosivustolla www.fashionlaw.fi täyttämän liittymislomakkeen mukaiset tiedot sekä jäsenen itsensä muulla tavoin Yhdistykselle antamat edellisen kohdan mukaiset tiedot.

Tietojen vastaanottajat

Jäsenrekisteriä käsittelevät henkilöt on erikseen rajattu. Jäsenrekisteriä käsittelevät ensisijaisesti vain jäsenvastaava, puheenjohtaja, talousasiavastaava ja varapuheenjohtaja.

Tietojen siirrot ja luovutukset

Tapahtumissa esiintyvien puhujien nimet, tittelit ja organisaatiotiedot voidaan julkaista yhdistyksen nettisivulla. Hallituksen kokoonpano ja yhteystiedot ovat julkisia. Tietoja käsitellään yhdistystoiminnassa velvoitteiden noudattamiseksi. Tietoja käsitellään yhdistyksen yhteistyökumppanin Yhdistysavaimen toimesta. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille laissa säädetyissä tapauksissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään pääsääntöisesti elektronisessa muodossa ja jäsenrekisteri on suojattu ulkopuolisilta salasanoin. Rekisteristä otetaan säännönmukaisesti myös varmuuskopiot. Pääsääntöisesti rekisterimateriaalia ei tulosteta, mutta mahdollisia kirjallisia tulosteita ja muita asiakirjoja säilytetään Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenvastaavan toimipisteessä lukituissa tiloissa, mistä ne tuhotaan käsittelyn päätyttyä.

Tietojen säilytys

Henkilötiedot poistetaan kulloinkin soveltuvan lain mukaisesti silloin kun perustetta henkilötietojen käsittelylle ei enää ole. Jäsenten tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa, kun jäsenyys ja siihen liittyvät molemminpuoliset velvoitteet ovat päättyneet. Yhdistystoimintaa koskeva lainsäädäntö aiheuttaa joissain määrin rajoituksia tietojen poistamiselle. Rekisterin henkilötietojen tarpeellisuus arvioidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan noin vuosittain. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Pääsy omiin tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada nähtäväksi ja tarkistaa häntä koskevat rekisteritiedot. Pyyntö tulee toimittaa rekisteriasioita hoitavalle henkilölle (ks. yhteystiedot yllä).

Tietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisteriasioita hoitavaan henkilöön (ks. yhteystiedot yllä).

Tietojen poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Yhdistystoimintaa koskeva lainsäädäntö aiheuttaa joissain määrin rajoituksia tietojen poistamiselle.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa, jolloin suostumukseen perustuvien henkilötietojen käsittely lopetetaan.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tietosuojasääntelyn mukaisin edellytyksin. Jos rekisteröity on esimerkiksi ilmoittanut, että tiedot ovat virheellisiä, rekisteröidyllä on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tietosuojasääntelyn mukaisin edellytyksin siinä tarkoitetuissa tilanteissa.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella tietosuojasääntelyn mukaisin edellytyksin.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli henkilötietojen käsittelyä koskevaa asiaa ei saada ratkaistuksi osapuolten välillä, voi rekisteröity ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun. Ks. lisätietoja: www.tietosuoja.fi.

Päivitetty: 18.3.2021


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/fashionl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5279